De nieuwe generatie Zeeuwse reclamemakers

Frederiksstraat 11
4471 AP Wolphaartsdijk
T 0113 769 011
info@artgoes.nl

 

Algemene Voorwaarden

 

 • De Zeeuwse Drukkerij is als handelsnaam van de firma Art & D-sign Goes gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Middelburg.
 • Art & D-Sign Goes : Eenmanszaak, gevestigd en kantoorhoudende 4461 AN Goes aan de Keizerstraat 9, hierna te noemen Art & D-Sign Goes.
 • Koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 • De Zeeuwse Drukkerij: Eenmanszaak, gevestigd en kantoorhoudende 4461 AN Goes aan de Keizerstraat 9, hierna te noemen Reclamestunts. Koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 • KvK: 20171276
 • BTW-nr: NL143589957B01
 • Website van Reclamestunts: www.dezeeuwsedrukkerij.nl.
 • Website van Art & D-Sign Goes : www.artgoes.nl
 • Algemene voorwaarden: deze leveringsvoorwaarden.
 • Overeenkomst/opdracht: de levering van het product door Reclamestunts/Art & D-Sign Goes
 • Deze algemene voorwaarden gelden zowel voor geleverde producten/gemaakte ontwerpen door Art & D-Sign Goes als Reclamestunts.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Reclamestunts en een koper waarop Reclamestunts/Art & D-Sign Goes deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Reclamestunts, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.
 • Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 3 – Offertes / Orderbevestigingen / Ontwerpen & Drukproeven

 • Offertes van Reclamestunts/Art & D-Sign Goes zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.
 • In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Reclamestunts/Art & D-sign Goes niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van Reclamestunts/Art & D-Sign Goes offerte c.q. orderbevestiging.
 • In offertes c.q. orderbevestigingen van Reclamestunts genoemde levertijden en andere voor door Reclamestunts / Art & D-Sign Goes te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
 • Door Reclamestunts / Art & D-Sign Goes opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoer, aflevering- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
 • Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor Reclamestunts tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
 • Reclamestunts / Art & D-Sign Goes is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 • Klant verklaart te allen tijde bekend te zijn met de inhoud van de leveringsvoorwaarden, welke te vinden is op de website Reclamestunts gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Middelburg.
 • Alle door Art & D-Sign Goes / Reclamestunts gemaakte ontwerpen zullen per mail naar de koper/opdrachtgever gestuurd worden als drukproef.
 • In de drukproef zullen alle pagina’s en de voor & eventuele achterzijde te zien zijn
 • Wanneer de koper/opdrachtgever akkoord geeft aan Art & D-Sign Goes / Reclamestunts zal deze ervoor zorgen dat het product wat geleverd wordt gelijk is aan dat van de drukproef.
 • Na akkoord van de koper/opdrachtgever op de drukproef aan Art & D-Sign Goes / Reclamestunts is deze opdracht bindend en is de koper/opdrachtgever verplicht het product af te nemen en te betalen.

Artikel 4 – Levering

 • De door Reclamestunts geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min twee procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstoleranties geven koper geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.
 • De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 • Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, worden de zaken opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5 – Verzendkosten

 • De verzendkosten van bestellingen die in Nederland moeten worden bezorgd zullen door Reclamestunts worden doorberekend aan de eindklant die deze bestelling heeft geplaatst.
 • Indien een bestelling moet worden bezorgd buiten Nederland zal Reclamestunts de tarieven van koeriers waarmee wordt samengewerkt doorberekenen voor het bezorgen in het buitenland. Bestellingen buiten Nederland worden dus doorberekend aan de eindklant conform de tarieven van koeriers in Nederland.

Artikel 6 – Levertijd

 • Door Reclamestunts / Art & D-Sign Goes opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
 • Bij niet tijdige levering dient de koper Reclamestunts / Art & D-Sign Goes daarom schriftelijk in gebreke te stellen en Reclamestunts / Art & D-Sign Goes een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 • De door Reclamestunts / Art & D-Sign Goes opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
 • De afgesproken levertermijn vervalt indien de klant tussentijds de opdracht heeft gewijzigd. In onderling overleg wordt er een nieuwe leveringstermijn vastgesteld.

Artikel 7 – Deelleveringen

 • Het is Reclamestunts / Art & D-Sign Goes toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8 – Technische eisen enz.

 • Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Reclamestunts / Art & D-Sign Goes er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
 • Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 9 – Monsters, modellen en voorbeelden

 • Indien door Reclamestunts / Art & D-Sign Goes een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. Dit geldt niet bij door Reclamestunts / Art & D-Sign Goes gestuurde drukproeven van ontwerpen, zie artikel 3.

Artikel 10 – Ontbinding van de overeenkomst

 • In de volgende gevallen is Reclamestunts / Art & D-Sign Goes bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Reclamestunts / Art & D-Sign Goes schadevergoeding te vorderen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan Reclamestunts / Art & D-Sign Goes omstandigheden ter kennis komen die Reclamestunts / Art & D-Sign Goes goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien Reclamestunts / Art & D-Sign Goes
  de koper bij het sluiten van deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie; ingeval van faillissement, WSNP (Wet Schuld sanering Natuurlijk Persoon) of surseance van betaling van de koper.
 • Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Reclamestunts / Art & D-Sign Goes zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Reclamestunts / Art & D-Sign Goes bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11 – Garantie

 • Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak. Reclamestunts / Art & D-Sign Goes
  kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 • De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling, dan wel het niet juist opvolgen van instructies van Reclamestunts / Art & D-Sign Goes.
 • Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
 • De koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd, ontlenen, voordat complete betaling, conform de factuur van Reclamestunts  / Art & D-Sign Goes
  , van de geleverde zaken heeft plaats gevonden.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door Reclamestunts / Art & D-Sign Goes geleverde zaken blijven het eigendom van Reclamestunts totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Reclamestunts / Art & D-Sign Goes
  gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
 • Door Reclamestunts / Art & D-Sign Goes geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 • De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • De koper geeft al nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Reclamestunts / Art & D-Sign Goes, dan wel aan een door haar aan te wijzen derde, om in alle gevallen waarin Reclamestunts / Art & D-Sign Goes haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Reclamestunts zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Reclamestunts  / Art & D-Sign Goes
  zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 13 – Gebreken; klachttermijnen

 • De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 • Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan Reclamestunts / Art & D-Sign Goes te melden.
 • Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan Reclamestunts / Art & D-Sign Goes.
 • Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 • Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Reclamestunts / Art & D-Sign Goes worden geretourneerd.

Artikel 14 – Prijs/prijsverhoging

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen: in Europese valuta; exclusief BTW; op basis van door Reclamestunts gehanteerde minimum hoeveelheden; exclusief transportkosten; exclusief verzendkosten; exclusief verpakkingskosten; af fabriek.
 • Indien Reclamestunts met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Reclamestunts niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Reclamestunts kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziende omstandigheden.
 • Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15 – Emballage

 • De koper is verplicht leenemballage, hieronder te verstaan pallets, bokken (t.b.v.glas), dan wel andere materialen die ten doel hebben een goede verzending te waarborgen en niet zijnde verpakkingsmaterialen, zoals karton en overige beschermstrips etc., binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
 • Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is Reclamestunts gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits Reclamestunts / Art & D-Sign Goes deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 16 – Betaling

 • Betaling door de klant dient direct bij het bestellen van een product van Reclamestunts te geschieden. Door middel van de mogelijkheden die op de website zichtbaar zijn.
 • Reclamestunts neemt de opdracht(en) in productie indien aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Reclamestunts heeft het recht de werkzaamheden op te schorten, zelfs als er een fatale leveringstermijn is afgesproken, tot het moment dat de klant aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 • Reclamestunts hanteert twee betaalmogelijkheden: i-DEAL; Factuur digitaal: na het plaatsen van een bestelling wordt de factuur gemaild zodat het factuurbedrag kan worden overgeboekt op Banknummer 1224.28.943 onder vermelding van het factuurnummer.
 • Betaling door de klant bij het bestellen van een product van Art & D-Sign Goes dient uiterlijk14 dagen na ontvangen van de factuur te geschieden.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Reclamestunts aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 • Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim. Reclamestunts / Art & D-Sign Goes zal een eerste herinnering sturen, betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na herinneringsdatum.
 • Na het verstrijken van 8 dagen na de eerste herinneringsdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Reclamestunts  / Art & D-Sign Goes zal 1% van het openstaande verschuldigde bedrag ex BTW berekenen, plus € 7,50 administratiekosten ex btw. Koper krijgt 8 dagen de tijd na de tweede herinneringsdatum te betalen.
 • Na het verstrijken van 8 dagen na de tweede herinneringdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Reclamestunts / Art & D-Sign Goes zal 1% van het openstaande verschuldigde bedrag ex BTW berekenen, plus € 27,50 administratiekosten ex btw. Koper krijgt 8 dagen de tijd na de tweede herinneringsdatum te betalen. Blijft de koper onder de vermelde Art. 16.4 in gebreke dan zal Reclamestunts / Art & D-Sign Goes
  een incassobureau inschakelen. Zie Artikel 17 incassokosten.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van Reclamestunts / Art & D-Sign Goes en de verplichtingen van de koper jegens Reclamestunts / Art & D-Sign Goes
  onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 • Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 17 – Incassokosten

 • Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. Ingeval van wanbetaling rekenen wij 15% incassokosten van de hoofdsom. Indien de hoofdsom lager is dan € 2000, – dan wordt er Rapport Voorwerk II gevorderd.
 • Indien Reclamestunts / Art & D-Sign Goes aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

Reclamestunts / Art & D-Sign Goes is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 • Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.
 • Reclamestunts / Art & D-Sign Goes is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Reclamestunts / Art & D-Sign Goes of haar ondergeschikten.
 • De aansprakelijkheid van Reclamestunts / Art & D-Sign Goes is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Reclamestunts / Art & D-Sign Goes in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
 • Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Reclamestunts aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Reclamestunts / Art & D-Sign Goes
  beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Reclamestunts / Art & D-Sign Goes aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage door Reclamestunts / Art & D-Sign Goes
  van Reclamestunts  / Art & D-Sign Goes producten, ten gevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van koper zich bevindt. Ook voor Reclamestunts  / Art & D-Sign Goes
  of diens ondergeschikten niet zichtbare constructie van het pand, of onderdelen daarvan van koper, sluit Reclamestunts uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montage werkzaamheden hierdoor zou kunnen ontstaan. Koper verplicht zich vooraf Reclamestunts / Art & D-Sign Goes volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte zaken dienen plaats te vinden uitvoerig te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan Reclamestunts / Art & D-Sign Goes aanvaart koper uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren van Reclamestunts / Art & D-Sign Goes ontstaat.

Artikel 19 – Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Reclamestunts / Art & D-Sign Goes geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Reclamestunts  / Art & D-Sign Goes niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Reclamestunts / Art & D-Sign Goes
  daaronder begrepen.
 • Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Reclamestunts  / Art & D-Sign Goes opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Reclamestunts / Art & D-Sign Goes niet mogelijk en is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Indien Reclamestunts / Art & D-Sign Goes bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20 – Rechts- en forumkeuze

 • Op de (rechts)verhouding tussen Reclamestunts / Art & D-Sign Goes en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Reclamestunts / Art & D-Sign Goes en de koper zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de Rechtbank Den Haag (sector kanton locatie Den Haag). Evenwel heeft Reclamestunts / Art & D-Sign Goes het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

E-mail: info@artgoes.nl

Haarscherp drukwerk
Snelle levering
Scherpe prijzen
Persoonlijke service